Hand framför folk

Till grund för styrningen av Nordic Paper ligger aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning liksom andra tillämpliga lagar och regler. Svensk kod för bolagsstyrning baseras på principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att bolag inte är skyldiga att alltid följa varje enskild regel i koden, utan är fria att välja alternativa lösningar vilka de känner passar bättre för deras förutsättningar, förutsatt att de rapporterar varje avvikelse och beskriver den alternativa lösningen och anledningen till avvikelsen. Eventuella avvikelser från Koden redovisas i bolagets bolagsstyrningsrapport, som upprättades för första gången för räkenskapsåret 2020.

Bolagsstyrningsrapport 2020