Person som räcker upp hand i möte

Valberedningen är ett förberedande organ som inför årsstämman tar fram förslag till styrelseledamöter och revisorer samt arvodering till dessa. Beslut om förslagen fattas på årsstämman. På en extra bolagsstämma som hölls den 20 augusti 2020, antogs Instruktioner för valberedningen som gäller tills vidare.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till nästa årsstämma avseende:

  • Ordförande vid stämman
  • Styrelsens ledamöter
  • Styrelsens ordförande
  • Arvode till styrelsens ledamöter
  • Ersättning for utskottsarbete
  • Ändringar i instruktion for valberedningen, om det är påkallat
  • Revisorer och revisorsarvoden då beslut ska fattas om detta vid följande årsstämma

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman. Aktieägare kan framlägga förslag genom att kontakta valberedningen i god tid innan årsstämman.