Nordic Papers årsstämma 2021 hölls den 20 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes Nordic Papers årsstämma 2021 genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler, alltså utan fysiskt deltagande.

Protokoll fört vid Nordic Papers årsstämma 20 maj 2021

Kallelse
Anmälan och formulär för förhandsröstning
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens förslag till vinstdisposition och yttrande enligt 18 kap. 4 § ABL
Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Årsredovisning 2020
Styrelsens ersättningsrapport för 2020