Våra två pappersmaskiner i Bäckhammar har en kapacitet att producera 159 000 ton oblekt kraftpapper årligen och vår massafabrik i Bäckhammar har en kapacitet om 230 000 ton oblekt massa per år. Det här är Nordic papers största anläggning där också de största pappersmaskinerna finns. 

Tekniska fakta

Maskiner:

PM4 har bredden 4.65 m
PM5 har bredden 4.72 m

Kapacitet:

Papper: 159 000 ton per år
Massafabriken: 230 000 ton per år

Information planerad ökning av produktion i Bäckhammar

Nordic Paper Bäckhammars bruk tar på allvar den diskussion som nu förs på sociala medier och i insändare gällande planerade ökningar av produktionen, samt den förstudie som rör bygge av en ledning för rent och renat processvatten till Vänern. Vi hör de frågor som ställs och vill gärna förtydliga och informera om vår verksamhet för att minska oro.

Vi välkomnar fortsatta konstruktiva samtal. Informationen här uppdateras.

Frågor & svar

Hur stor blir produktionsökningen?

Drygt 20 % mer massa och knappt 15 % mer papper (Massa 230 till 280 kT/år, Papper 160 till 180 kT/år).

Varför ökas produktionen?

Efterfrågan på miljövänligt emballage ökar. Våra ägare tror på oss och vill satsa på oss. Vi måste följa samhällsutvecklingen och klara att stå emot konkurrens för att säkra framtida överlevnad.

Vad är det som händer? Var i processen ligger det nya förslaget till ledning?

Nordic Paper Bäckhammars bruk undersöker om rent och renat processvatten kan ledas till Vänern. Först i den processen kommer förstudiefasen med bland annat utredningar och simuleringar. Därefter kan en ansökan lämnas in. Sedan är det upp till ansvariga myndigheter att göra sin bedömning. Det går inte att driva pappersbruk helt utan att det renade vattnet från bruket leds ut i en recipient. Det går heller inte att driva någon slags tillverkningsindustri utan att på något vis påverka miljön, men lagar, regler och myndigheter med lokalkännedom gör bedömningen av vad som är rimligt. Att dra en ny ledning är en mycket kostsam investering och den stora anledningen till att vi gör det är att förbättra miljön.

På vilket sätt informerar Nordic Paper Bäckhammars bruk berörda?

Öppenhet och transparens kring vår verksamhet är en del av vårt samhällsansvar. Vi bjuder in till samrådsmöten, grannmöten och informationsmöten samt välkomnar dialog. Vi svarar gärna på frågor och försöker dela med oss av fakta och korrekt information.

Lever ni upp till miljökraven?

Extremt höga miljökrav ställs på vår verksamhet. Vårt reningsverk är störst i kommunen. Vi arbetar aktivt med hållbarhet på olika sätt och söker ständig förbättring. Nordic Paper Bäckhammars bruk agerar inom miljötillstånden med god marginal, följer lagar och regler, förbättrar ständigt de interna processerna.

Varför ska ni förändra bruket?

För att kunna öka produktionen förbättrar vi vår egen infrastruktur. Vi har all anledning att vara stolta över bruket som funnits i Bäckhammar under lång tid och givit utkomst till flera generationer. Pappersbranschen är också i snabb strukturomvandling och utveckling. Papper är ett naturligt, miljövänligt och hållbart material med många användningsområden och kan ersätta plast i många sammanhang.

Vad blir skillnaden med att rent och renat vatten hamnar i Vänern jämför med Visman?

Till exempel är mottagaren, det vi kallar för recipienten, av vattnet mycket större och därför mindre känslig än Visman som är liten där även små störningar får konsekvenser. Vänern är mycket större. Utspädningen blir således betydligt större och Vänern kan utan att ta skada absorbera vårt vatten. Dessutom leds vattnet till större djup där det är kallare. Dragningen av ledningen sker på bästa möjliga sätt, utifrån experter inom området. Nämnas bör att om det inte anses lämpligt kommer myndigheterna inte bevilja tillstånd.

Hur mäts det som släpps ut samt hur ofta?

Enligt myndigheters krav. Provtagning sker dygnet runt, och analyseras varje vardag.

När och av vem tas beslutet om vi får öka produktionen?

Det bestäms av Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg.

Om vi går vidare med ansökan kommer det här kommer påverka många markägare, eftersom vi drar den nya ledningen över deras marker, hur hanterar vi det?

Genom samverkan där man i samråd med enskilda markägare detaljplanerar dragning, och ger dessa ekonomisk kompensation i form av servitutsavtal.

Kommer man kunna fortsätta använda vattnet i Vänern som tidigare, alltså som dricksvatten och till allt annat som man använder det till i dag. Även fast man får utloppet t i närheten av sin tomt?

Ja.